Category: MG-O szkole

RYS HISTORYCZNY SZKOŁY

Historia naszej szkoły rozpoczyna się od decyzji Rady Gminy w Adamówce o budowie gimnazjum zawartej w Uchwale Nr XI/64/99 z dnia 22 grudnia 1999 roku. Inicjatorem budowy i koordynatorem był wójt gminy Pan Edward Jarmuziewicz. Roboty budowlane ruszyły w marcu 2000 roku i zostały zakończone w sierpniu 2001r. Generalnym wykonawcą budynku była firma TZ Sanakiewicz z Jarosławia. Inwestycja w czasie budowy była wizytowana przez wojewodę podkarpackiego Zbigniewa Sieczkosia, ponieważ gmina otrzymała z budżetu państwa  dofinansowanie w wysokości 500 tys. złotych. Natomiast całkowity koszt budowy wyniósł 2 mln 576 tys. złotych.

Dnia 27 kwietnia 2001 roku Rada Gminy w Adamówce Uchwałą Nr III/12/2001, założyła Publiczne Gimnazjum, obejmujące swym obwodem teren Gminy Adamówka. Natomiast 24 sierpnia 2001r. Rada Gminy w Adamówce Uchwałą Nr VII/33/2001, nadała gimnazjum imię Anny Jenke, czyniąc ją w ten sposób patronką naszej szkoły.

3 września 2001 roku nastąpiło otwarcie i poświęcenie nowej szkoły oraz inauguracja pierwszego roku szkolnego w naszej placówce, czyli 2001/2002.

Poświęcenia szkoły, popiersia Anny Jenke i pamiątkowej tablicy dokonał arcybiskup metropolita przemyski ks. Józef Michalik. Popiersie i pamiątkowa tablica zostały zaprojektowane i wykonane przez Ewę i Marka Blajerskich byłych uczniów Anny Jenke, którzy  byli obecni na tej uroczystości.

W nowej szkole rozpoczęło naukę 261 uczniów z terenu gminy Adamówka z miejscowości: Majdan Sieniawski, Adamówka, Krasne, Dobcza, Pawłowa, Cieplice oraz z gminy Kuryłówka z miejscowości; Dąbrowica, Kolonia Polska i Słoboda. Pierwszym Dyrektorem gimnazjum była Pani mgr Halina Brzyska, która pełniła tę funkcję do 31 sierpnia 2007 roku. W skład ówczesnej Rady Pedagogicznej wchodzili następujący nauczyciele: mgr Maria Kierepka, mgr Julia Kierepka, mgr Michał Brzyski, mgr inż. Zofia Fiołek- Wachowicz, mgr inż. Krystyna Rosiak, mgr Elżbieta Szynal, mgr Piotr Brzyski, lic. Ewa Kubrak, mgr Elżbieta Kuc, lic. Agata Kuziak, mgr Irena Korchowiec, mgr Danuta Połeć, mgr Agnieszka Kierepka-Ładak, mgr Monika Borcuch, ks. mgr Lesław Krzyżak, ks. mgr Zbigniew Mackiewicz.

W ciągu tych dziesięciu lat gimnazjalne mury były świadkami wielu ważnych chwil i wydarzeń. Każdego roku uroczyście obchodzone są różne święta szkolne i narodowe oraz opuszczają szkołę kolejni absolwenci, a było ich wszystkich 770. Staramy się, aby nasza szkoła była jak najbardziej przyjazna dla uczniów, aby czas płynął tu miło i przyjemnie. Każdy uczeń jest tu podmiotem działań a jego wszechstronny rozwój jest stawiany na pierwszym miejscu.

1 września 2007r. dyrektorem gimnazjum został Pan mgr Ryszard Orzechowski,  pierwszym bardzo ważnym momentem w czasie pełnienia przez niego tej funkcji, był dzień 18 listopada 2007 roku – uroczyste otwarcie nowoczesnej, dobrze wyposażonej Hali Sportowej. Uczniowie z utęsknieniem czekali na tę chwilę i spełniła wszelkie ich oczekiwania, byli szczęśliwi i dumni, że mają taką halę a to wszystko znów  za sprawą Pana Wójta Edwarda Jarmuziewicza.

Uroczystość otwarcia hali sportowej swoją obecnością zaszczycili posłowie na sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Mieczysław Golba, który podarował młodzieży sprzęt sportowy  oraz Andrzej Ćwierz dzięki, któremu młodzież gimnazjalna mogła zwiedzić Warszawę i Sejm RP. W czasie uroczystości uczniowie zaprezentowali swoje zdolności taneczno- muzyczne a potem wszyscy zebrani mogli zobaczyć występy Zespołu Tańca Współczesnego „Gracja” z Łańcuta oraz mecz pokazowy koszykówki w wykonaniu koszykarzy Znicza Jarosław.

W okresie od sierpnia 2008 r. do września 2010 r. w Gimnazjum im. Anny Jenke realizowane były projekty w ramach programu integracji społecznej, finansowane z Unii Europejskiej w kwocie ok. 200 tyś. zł. Realizowane były cztery  projekty:

  1. Świetlica integracyjno- profilaktyczna w ramach, której odbywały się zajęcia stałe i cykliczne takie jak: zajęcia plastyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-sportowe, socjoterapeutyczne, zajęcia w Klubie Filmu Anglojęzycznego, umożliwiony był również dostęp do Internetu, pomoc w odrabianiu zadań domowych oraz redagowanie Gazetki na stronie internetowej gimnazjum. Łącznie odbyło się 336 godzin zajęć z dziećmi i młodzieżą z całej gminy.Bardzo ważnym wydarzeniem było zorganizowanie Kiermaszu Talentów, który był imprezą środowiskową, integrującą zarówno mieszkańców, jak równierz wszystkie podmioty realizujące projekty w ramach Programu Integracji Społecznej. W trakcie imprezy, na którą przybyło około 300 osób prezentowane były efekty realizowanych projektów.
  2. Półkolonie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Organizowane były dwa turnusy półkolonii dla dzieci i młodzieży, pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. W ten projekt zaangażowana była, również młodzież należąca do Szkolnego Koła  „Caritas”.
  3. Cykl  wycieczek. W ramach realizacji usługi zostało zrealizowanych 10 wycieczek dla dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży z gimnazjum z trenu gminy Adamówka w liczbie 419 uczniów, m.in. do Krakowa, Sandomierza, Zakopanego w Bieszczady i Góry Świętokrzyskie.
  4. Organizacja czasu wolnego, w ramach którego odbyły się :

– wyjazdy na basen do Leżajska dla dzieci i młodzieży,

– zajęcia aquaaerobiku dla kobiet,

– wyjazd do teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie dla 55 uczniów z Gimnazjum,

– wycieczka dwudniowa w Pieniny dla 50 uczniów z Gimnazjum.

Projekty przyniosły wiele korzyści, głównie dla integracji społeczeństwa gminy, rozwoju zainteresowań oraz integracji różnych grup.

Dużą rolę przywiązujemy do funkcjonowania i działania organizacji szkolnych.

W naszym  gimnazjum istnieje i działa Szkolne Koło Caritas, powołane dnia 12 marca 2008r. zgodnie ze Statutem i wpisane do Rejestru Kół pod numerem 80/2008, którego opiekunem jest Pani mgr M. Pigan. Do Koła należy około 30 uczniów, którzy zorganizowali już wiele charytatywnych akcji, tj. „Mikołajki dla dzieci z Domu Dziecka”, pomoc dla dzieci dotkniętych powodzią, pomoc dla potrzebujących dzieci z gminy Adamówka, pomoc dla Haiti i wiele innych akcji.

W 2008 roku z inicjatywy Pana Dyrektora Gimnazjum Ryszarda Orzechowskiego został założony, Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Spartakus”, którego prezesem została Pani Ewa Kubrak. Oferta klubu to zajęcia rekreacyjno – sportowe dla dzieci i młodzieży z gminy Adamówka. W 2009 roku został złożony wniosek na realizację usług dla dzieci i młodzieży pt. „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży do 25 roku życia”, rozpatrzony pozytywnie a otrzymane środki w wysokości 46 tys. zł. przeznaczone zostały na takie zajęcia jak: piłka nożna dla dziewcząt i chłopców, tenis stołowy, rekreacja ruchowa z elementami samoobrony, rytmika, udzielanie pierwszej pomocy oraz zajęcia nauki pływania. Z pozyskanych środków zakupiono: wyrzutnię do piłeczek pingpongowych, materac do skoku wzwyż, trzy stoły tenisowe z regulowaną wysokością oraz bramki na boisko do piłki nożnej. Klub jest organizatorem Masowego Biegu Niepodległości, który odbywa się 11 listopada. Rokrocznie w grudniu organizowany jest Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Nadzorczej BS w Rzeszowie. W kwietniu 2010 r. zorganizowano turniej siatkarski drużyn Nadleśnictw z województwa podkarpackiego. W 2011r. z Ministerstwa Sportu i Turystyki pozyskano środki na powszechną naukę pływania w kwocie 50 tys. zł. i z UG w Adamówce 12 tys. 500 zł. Programem objęto 270 osób. W 2011 r. z UG w Adamówce na organizację zawodów w piłkę siatkową w IV LM pozyskano kwotę 28 tys, zł. a w 2012 r. – 40 tys. zł. W maju tego roku UMKS pozyskał z MS i T kwotę 20 tys. zł. i 5 tys. zł. Z UG w Adamówce na naukę pływania dla uczniów klas I-III ze szkół podstawowych z terenu gminy Adamówka.

Ostatnim ważnym momentem w życiu naszej szkoły było uroczyste otwarcie i poświęcenie przez proboszcza parafii Krasne ks. Stefana Nogaja 29 maja 2011r. Kompleksu Boisk Sportowych „Orlik”. Powołanie pięknych obiektów sportowych, czyli hali sportowej  oraz boisk typu „Orlik” niewątpliwie przyczyniło się do tego, iż nasi uczniowie odnoszą sukcesy sportowe. A w rywalizacji drużynowej zajmują II miejsce w powiecie przeworskim.

 

Opracowała mgr Elżbieta Kuc