Egzamin gimnazjalny 2011/2012

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z dnia 12 sierpnia 2011 r.

w sprawie organizacji i harmonogramu przeprowadzania

egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012


Na podstawie § 32 ust. 2 i 3, § 33 ust. 1, § 37 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU nr 46, poz. 432, z późn. zm.), informuję:


egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego. Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia.
Część humanistyczna odbędzie się 24 kwietnia 2012 r. (wtorek):


– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

• dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut


– z zakresu języka polskiego egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut

• dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut
Część matematyczno – przyrodnicza odbędzie się 25 kwietnia 2012 r. (środa):


– z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

• dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut


– z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut

• dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut
Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 26 kwietnia 2012 r. (czwartek):


– na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

• dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut


– na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 60 minut

• dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut