Regulamin Nagrody obowiązuje od roku szkolnego 2013/2014

statuetkaRegulamin

przyznawania Nagrody Honorowej

Gimnazjum im. Anny Jenke w Adamówce

„Złota Statuetka Anny”

 

 1. Statuetka Anny przyznawana będzie raz w roku szkolnym, podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.

 2. Złotą Statuetkę Anny otrzyma uczeń, który uzyska najwyższą liczbę punktów uzyskaną za oceny z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia i informatyka oraz za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty, ogólnopolskich Olimpiadach dla Gimnazjalistów, a także innych wojewódzkich i ponadwojewódzkich konkursach wiedzy.

 3. Ustala się następujące kryterium przeliczania ocen i osiągnięć na punkty:

– ocena celująca – 20 p.

– ocena bardzo dobra – 15 p.

– ocena dobra – 10 p.

– awans do etapu rejonowego kuratoryjnego konkursu przedmiotowego – 30 p.

– awans do etapu wojewódzkiego kuratoryjnego konkursu przedmiotowego – 60 p.

– tytuł finalisty kuratoryjnego konkursu przedmiotowego – 75 p.

– tytuł laureata kuratoryjnego konkursu przedmiotowego – 150 p.

Osiągnięcie znaczącego sukcesu w ogólnopolskich olimpiadach organizowanych dla uczniów gimnazjum takich jak: Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów, Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów oraz Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów:

– tytuł laureata – 250 p.

– tytuł finalisty – 200 p.

– awans do III etapu – 150 p.

– awans do II etapu – 100 p.

Osiągnięcia w innych konkursach wojewódzkich i ponadwojewódzkich mniejszej rangi:

– 1 miejsce/laureat – 30 p.

– II miejsce – 25 p.

– III miejsce – 20 p.

 1. Nagroda przyznawana będzie tylko jednemu, najlepszemu uczniowi. Jeśli będzie kilku uczniów z identyczną liczbą punktów, ustala się dodatkowe kryterium wyboru w postaci średniej ocen rocznych z wszystkich przedmiotów, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku.

 2. Liczba punktów będzie ustalana na podstawie ocen rocznych.

 3. Przyznane zostaną także dwie Srebrne Statuetki Anny.

 4. Srebrną Statuetkę Anny w zakresie przedmiotów humanistycznych otrzyma Uczeń, który będzie miał najwyższą liczbę punktów za oceny i osiągnięcia z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie. Oraz w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych Uczeń, który będzie miał najwyższą liczbę punktów za oceny i osiągnięcia z następujących przedmiotów : matematyka, geografia, fizyka, chemia, biologia i informatyka.

 5. O Złotą i Srebrną Statuetkę mogą konkurować wszyscy uczniowie Gimnazjum im. Anny Jenke.

 6. W konkursie oprócz honorowych Złotej i Srebrnych Statuetek Anny przewidziano nagrody finansowe, a także cenne nagrody rzeczowe.

 7. O Statuetkę mogą konkurować uczniowie wyłącznie z zachowaniem bardzo dobrym i wzorowym.

 

 1. Statuetkę „Anny” jako Nagrodę Honorową Gimnazjum im. Anny Jenke w Adamówce może otrzymać również osoba szczególnie zasłużona dla naszej szkolnej społeczności. Na przykład nauczyciel, rodzic oraz każda osoba, która sprzyja szkole, przyczynia się do jej rozwoju lub propaguje ważne wartości wychowawcze, etyczne i patriotyczne. Wówczas Statuetka jest wręczana  jako wyraz najwyższego uznania dla działalności tej osoby.

 2. Statuetkę „Anny” przyznaje Kapituła  Nagrody Honorowej.

 3. W skład Kapituły wchodzą:

-Dyrektor szkoły jako jej przewodniczący;

-Przewodniczący Rady Rodziców;

-Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego;

-Wybrany przedstawiciel Rady Pedagogicznej;

14. Kapituła podejmuje swoje decyzje na zasadzie consensusu, czyli jednomyślnej decyzji w danej sprawie.