Zadania Szkolnego Koła „Caritas”

Szkolne koło „Caritas” przy Gimnazjum im. Anny Jenke w Adamówce zostało powołane dnia 12 marca 2008 roku przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w odpowiedzi na potrzeby młodzieży i sugestię wyrażoną przez pana Dyrektora mgr Ryszarda Orzechowskiego i uczniów naszej szkoły. Do prowadzenia SKC wyznaczono opiekuna w osobie pani mgr Małgorzaty Pigan, Asystentem Kościelnym jest natomiast ks Zenon Ścirko. 

SKC jest dobroczynną organizacją młodzieżową, działającą w oparciu o społeczno-humanitarne zaangażowanie jej członków, pod nadzorem dyrekcji szkoły i „Caritas” Archidiecezji. Zadania koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego człowieka, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę. Do zadań koła należy:

  • pogłębianie nauki Jezusa Chrystusa, przede wszystkim o miłosierdziu Bożym oraz jej rozszerzanie;
  • uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego; 
  • tworzenie dobrej atmosfery w szkole, w najbliższym środowisku, sprzyjającej kształtowaniu osobowości młodego katolika   i patrioty oraz dążenie do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka;
  • troska o zdobywanie wiedzy ogólnej i religijnej, uczenie odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę;
  • rozeznawanie konkretnych potrzeb w szkole, najbliższym środowisku, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy;
  • stała współpraca z „Caritas” Archidiecezji w prowadzeniu akcji takich, jak: Tydzień Miłosierdzia, św. Mikołaj, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Skarbonka Wielkopostna; organizowanie pomocy osobom ubogim i samotnym, ich dzieciom, ludzim dotkniętym kataklizmami losowymi;
  • współdziałanie z innymi organizacjami szkolnymi, parafialnymi zespołami charytatywnymi, organizacjami państwowymi, samorządowymi, społecznymi, fundacjami i stowarzyszeniami charytatywnymi;
  • gromadzenie środków pieniężnych i artykułów pierwszej potrzeby dla oczekujących pomocy z terenu szkoły lub innych.

Członkiem koła może być każdy uczeń, który wcześniej włączył się w pracę koła jako kandydat i wyraża wolę pełnego w nim uczestnictwa.