Zasady rekrutacji do Gimnazjum im. Anny Jenke w Adamówce na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Nr 7/2016
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 21 marca 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 3/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U.2015.1942) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 3/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r dotychczasowe załączniki nr 1,2,3 i 4 zastępuje się nowymi załącznikami nr 1, 2, 3 i 4.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 – nowy harmonogram czynności dla gimnazjum – plik *.pdf

Karta zgłoszenia ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły

Religia lub etyka